Детайли за търговец АДВОКАТ в гр. ШУМЕН

АДВОКАТ в гр. ШУМЕН


Адвокат Дилян НАНЕВ - адвокатски услуги в гр. Шумен

  • Currently 4.35/5

Рейтинг: 4.3/5 (143 гласa до момента)                                                    АДВОКАТСКА КАНТОРА 

                                гр. Шумен, ул. Добри Войников 17, ет. 3, офис 7

                                                            адв. ДИЛЯН НАНЕВ

                                                             се занимава с:

1. Обществени поръчки - Кантората има голям опит както във воденето и организирането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП от страна на възложителя, така и в изготвяне на тръжна документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки на територията на цялата страна.

2. Въздушно право - "Адвокатска кантора - адв. Дилян Нанев" има опит в прехвърлянето и управлението на въздухоплавателни средства. Предлага услугите си при регистрация на въздухоплавателни средства. Проектиране на търговските отношения между авиокомпании и техните клиенти; Отдаване на въздухоплавателни средства на сух или мокър лизинг; Съдействие при изготвяне на документацията свързана с летателната годност на екипажа.

3. Търговско право - Предлагаме услугите си при проектиране на търговски правоотношения между търговци; Изготвяне на търговски договори и договори при общи условия, договори за лизинг, фортфертинг, франчайзинг и други;  Изготвяне на записи на заповед, менителници, чекове; Водене на търговски преговори на територията на цялата страна и в чужбина; Процесуално представителство при защита на интересите на клиента пред съд и държавна администрация.

4. Дружествено право - Кантората има опит в организирането и учредяването на Дружества с ограничена отговорност, Акционерни дружества, Сдружения и Фондации. Предоставяме административно съдействие при управление на Фондации и Сдружения с нестопанска цел; Съдействие при организиране на общи събрания на акционерите; Организиране на сделката за Продажба на дружествени дялове, Прехвърляне на всички видове акции и облигации; Изготвяне на вътрешни правила и договори при общи условия.

5. Интернет право - Кантората се занимава с право на информационното общество. Изготвя общи правила за употреба на онлайн продукти, общи условия за използване на "уебсайтове", регистрира домейни, Подготвя договори с крайния потребител, Предлага съдебна защита при спорове свързани с електронното общество, интернет, правоотношения с "онлайн магазини" и др.

6. Облигационно право - Кантората се занимава с изготвяне на граждански договори с оглед защитата на частния интерес. Имаме практика в защита на "ноухау"; Задължаване за неизвършване на определени действия или дейност; Проектиране на правоотношения свързани с покупка на нестандартно оборудване. Процесуално представителство при защита частни интереси на територията на цялата страна.

7. Патентно право - "Адвокатска кантора - адв. Дилян Нанев" се занимава с водене на процедури пред Патентното ведомство на Р България; Регистарция на търговски марки, Георгафски означения; Водене на процедури по издаване на патенти и др.

8. Вещно право - Имаме богат опит във воденето на имуществени спорове; Изготвянето на нотариални актове за прехвърляне на недвижими имоти; Изготвяне на нотариални актове за ипотека; Договори за прехвърляне на МПС и др.

9. Семейно и наследствено право - Кантората се занимава с процесуално представителство в областта на семейното право и с решаване на наследствено правни казуси.

10. Административно право - Имаме опит при обжалване на административни актове на държавната администрация. Предлагаме процесуално представителство и водене на административно-правни дела на територията на цялата страна.

11. Наказателно право . Кантората има опит при решаване на наказателно-правни казуси. Предлага процесуално представителство и правна защина по наказателни дела както в хода на съдебното така и във фазата на досъдебното производство.