Благодарим за проявения интерес. 
Вече сме на emcard.bg, молим, посетете ни там, за да се информирате или да си поръчате карта Ем Кард.

Условия за ползване на сайта emcard.org

 

Моля, внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако не приемате тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ”НОРИ – ЕМ” ЕООД предоставя услуги на потребителите си посредством сайта emcard.org.  Настоящите условия обвързват всички потребители. С използването на услугите на сайта потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

 ”НОРИ – ЕМ” ЕООД,   ЕИК 200669203 , гр. Русе, бул. Цар Освободител № 130, наричано за краткост ЕМ КАРД създава потребителска общност, която дава възможност на участниците (наричани по-нататък КАРТОДЪРЖАТЕЛИ), чрез ползване на стоки и услуги при търговски партньори на ЕМ КАРД  да се възползват от предимства, наричани по-нататък ОТСТЪПКИ И БОНУСИ.

 

 1. Съгласно настоящите общи условия  всеки има право да бъде картодържател и да се възползва от договорените директни отстъпки. Картодържателят не се задължава да прави оборот при търговските партньори или да препоръчва картата ЕМ КАРД на други лица. Картодържателят не е обвързан по никакъв начин чрез успех към ЕМ КАРД.
 2. Направените от картодържателя покупки на стоки или услуги при търговските партньори се регистрират търговеца в сайта emcard.org. За да може картодържател да се възползва от допълнителните бонуси, трябва да има регистрация на сайта emcard.org и да  притежава персонална карта ЕМ КАРД.
 3. С попълването на регистрационната форма и приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, подаващият заявлението за регистрация изявява своето желание за регистрация на платформата и получаването на персонална карта ЕМ КАРД.  С приемането на заявлението за регистрация от страна на  ЕМ КАРД заявителят получава персонална карта ЕМ КАРД, съдържаща уникален номер.
 4. Регистрираният картодържател има право да получава освен договорената директна отстъпка от търговския партньор на ЕМ КАРД и допълнителни бонуси от всяка отчетена на платформата покупка. Бонусите се базират на договорно установени условия между ЕМ КАРД и съответните търговски партньори и варират според търговския партньор, бранша и др.

Бонусите се състоят от:

   4.1.БОНУС ЛИЧНИ ПОКУПКИ – бонус в размер на 10% от договорения между ЕМ КАРД и съответния търговски партньор комисион за направените лично от регистрирания картодържател с неговата персона ЕМ КАРД покупки. Правото на изплащане на бонус лични покупки възниква след натрупване от сумата от 20 лв.

   4.2. БОНУС ОТ ПРИЯТЕЛИ – бонус от покупки на приятели.

Поканата на приятели и подреждането им в структура се извършва само чрез програмата Покани приятел, която се намира в личният профил на всеки регистриран картодържател.

          4.2.1. Бонус за първо ниво – бонус за покупките на директно поканени от регистрираният картодържател картодържатели на ЕМ КАРД – 10% от договорения между ЕМ КАРД и съответния търговски партньор комисион.

          4.2.2. Бонус за второ ниво – бонус за покупките на поканените от първото ниво на регистрираният картодържател картодържатели – 8% от договорения между ЕМ КАРД и съответния търговски партньор комисион.

          4.2.3. Бонус за трето ниво – бонус за покупките на поканените от второто ниво на регистрираният картодържател картодържатели – 6% от договорения между ЕМ КАРД и съответния търговски партньор комисион.

          4.2.4. Бонус за четвърто ниво – бонус за покупките на поканените от третото ниво на регистрираният картодържател картодържатели – 4% от договорения между ЕМ КАРД и съответния търговски партньор комисион.

          4.2.5. Бонус за пето ниво – бонус за покупките на поканените от четвъртото ниво на регистрираният картодържател картодържатели – 2% от договорения между ЕМ КАРД и съответния търговски партньор комисион.

Бонуси за други нива не се полагат.

Правото за изплащане на бонус от покупка на приятели възниква след натрупване на сумата от 50 лв.

Банковите такси са за сметка на картодържателя.

Нивата се отварят по желание на регистрираният картодържател след попълване и изпращане на клиентския договор.

 1. БОНУС ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО. Бонус за привличане на търговски партньори към сайта ЕМ КАРД.  Правото за получаване на бонус търговско посредничество възниква след натрупване на сумата от 50 лв. Условията за получаване на този бонус можете да видите в раздел дефиниции.
 2.  За да се осъществи отчитане на направената от картодържателя покупка при търговския партньор, картодържателя е длъжен да си покаже своята карта на търговеца преди маркиране на касов апарат. Търговецът има право да откаже договорените условия по карта, ако картата е показана след маркиране на касов апарат.
 3. Всички видове бонуси се натрупват и са видими по всяко време в личния профил на регистрираният картодържател на платформата emcard.org.   Задължително условие за получаването на бонусите е попълването на клиентски договор и изпращането му  до пощенската кутия на ЕМ КАРД. Клиентски договор могат да попълват само лица навършили 18 г.
 4. Между ЕМ КАРД и картодържателите не възниква никакво трудово, служебно или по какъвто и да е начин формулирано социално отношение.
 5.  Картодържателят има право да препоръчва ЕМ КАРД и да получава упоменатите по-горе бонуси. Друг вид заплащане за неговата дейност не се полага. Не се полага обезщетение под каквато и да е форма.
 6. Картодържателят не е упълномощен да представлява ЕМ КАРД.
 7. Картодържателят не е упълномощен да взема пари в брой или да извършва инкасо за ЕМ КАРД.
 8. Предлаганата от ЕМ КАРД услуга се ограничава до генериране на номер на карта и обслужване на бонусната система. След сключване на договора със съответния търговски партньор ЕМ КАРД не поема никаква гаранция и отговорност относно задължения за предлаганата от страна на търговския партньор услуга, особено при всякакъв вид неизпълнение или лошо изпълнение на услугата. В случай на не- или лошо изпълнение от страна на търговския партньор, картодържателят няма право на претенции към ЕМ КАРД. Всякакви претенции при не- или лошо изпълнение от страна на търговския партньор, трябва да бъдат предявени изключително и само към търговския партньор.
 9. ЕМ КАРД предоставя на всеки регистриран картодържател безплатен онлайн офис, където след въвеждане на потребителско име и парола, картодържателят може да преглежда по всяко време направените от него покупки, поканени приятели, както и информация за бонусите си.
 10. В случай на невъзможност за достъп на картодържателя до интернет страницата и личния профил, ЕМ КАРД не носи отговорност.
 11. Данните за достъп до личния профил (потребителско име и парола) трябва да се съхраняват на сигурно място от картодържателя и да се използват строго поверително. Личните настройки могат да се променят от картодържателя по всяко време на emcard.org (след регистрация). За възникнали в резултат на злоупотреба щети ЕМ КАРД не носи отговорност.
 12. За изчисляване на бонусите, ЕМ КАРД запаметява и обработва данни относно покупателните обеми на картодържателя. Картодържателят се съгласява ЕМ КАРД да предоставя данни за покупателните обеми на други регистрирани картодържатели в рамките на изчислението на бонусите. В случай, че това не е желателно, картодържателят трябва да изяви писмено желанието си за анулиране на неговият персонален профил.
 13. Всякакви запитвания относно информация за дейността на ЕМ КАРД могат да бъдат отправяни по всяко време писмено към ЕМ КАРД през формата за контакти. ЕМ КАРД си запазва правото да откаже обработката на запитвания, особено на такива, които не са законосъобразни, повтарят се многократно, образувани са по систематичен начин или застрашават защитата на данни на други картодържатели.
 14. Регистрацията и участието на картодържателя в бонусната система е безплатно.
 15. Картата ЕМ КАРД е безплатна за картодържателя и може да бъде принтирана по всяко време от личният му профил, категорията „Моята персонална информация”
 16. Картодържателят има право да прекрати договорните си отношения с ЕМ КАРД по всяко време чрез писмено заявление. При прегратяване на договорните отношения картодържателят има право на тези бонуси, които съществуват в момента на прекратяване на договора.
 17. Картодържателят се задължава сам да извършва всички плащания на такси, данъци и други такива, възникнали от изплащането на бонусите.